Jakie informacje powinien zawierać pozew rozwodowy?

Napisanie pozwu rozwodowego nie jest łatwe nie tylko ze względów emocjonalnych. Wszczyna on postępowanie rozwodowe, więc jest pierwszym krokiem ku formalnemu rozstaniu. Pismo to musi zawierać określone elementy i zostać sformułowane w prawidłowy sposób. Wyjaśniamy, jak napisać pozew o rozwód, aby uniknąć niepotrzebnych pomyłek i zbędnego stresu.

 

Czy można skorzystać ze wzoru pozwu rozwodowego?

Wzory pozwów rozwodowych są dostępne w sieci i w niektórych przypadkach mogą okazać się przydatne. Dzięki nim możemy dowiedzieć się m.in. jakie elementy musi zawierać pozew o rozwód, jednak trzeba pamiętać, że każdy przypadek jest inny. Z tego względu najlepiej poradzić się w tej spawie eksperta, który pomoże napisać pozew lub sprawdzi poprawność napisanego samodzielnie pisma i ewentualnie skoryguje występujące w nim błędy. Służę radą i doświadczeniem nabytymi podczas wieloletniej praktyki. Zapewniam niezbędną pomoc na każdym etapie sprawy rozwodowej, dopasowując zakres działania do potrzeb klienta. Wsparcie adwokata podczas rozwodu jest niezbędne nie tylko ze względów typowo formalnych, ale także pomaga uniknąć przedłużającego się postępowania sądowego.

 

Jakie elementy musi zawierać pozew o rozwód?

Każdy pozew rozwodowy, oprócz wniosku o rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód, musi także zawierać określone elementy, czyli:

  • adres i oznaczenie sądu, który ma rozpatrzyć wniosek o rozwód (Sąd Okręgowy właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania lub wspólnego pobytu przynajmniej jednego z małżonków);
  • oznaczenie stron wniosku, czyli imię, nazwisko, adres powoda i pozwanego;
  • numer PESEL osoby wnoszącej o rozwód (powoda);
  • właściwe oznaczenie rodzaju składanego pisma;
  • niezbędne załączniki np. pełnomocnictwo dla adwokata;
  • potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej i ewentualnej opłaty skarbowej (w przypadku pełnomocnictwa dla adwokata lub radcy prawnego);
  • wniosek o rozwiązanie małżeństwa,
  • opcjonalnie: wniosek o zasądzenie kosztów postępowania na rzecz powoda oraz wniosek dotyczący ustalenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi członkami rodziny.

Wniosek o rozwiązanie małżeństwa musi być napisany w sposób zrozumiały. Musi on zawierać dane powoda i pozwanego (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia), a także miejsce rejestracji aktu małżeństwa (Urząd Stanu Cywilnego w…) i jego numer oraz wskazywać, czy chcemy, aby rozwód nastąpił z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie.